Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI EXEA DATA CENTER

Z tego dokumentu dowiecie się Państwo kto jest administratorem Waszych danych osobowych, w jakim celu, zakresie i przez jaki okres będą one przetwarzane. Ponadto dowiecie się, komu i na jakich zasadach możemy udostępnić Wasze dane, a także jakie przysługują Wam uprawnienia w związku z ich przetwarzaniem, zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych w skrócie RODO.

Pisząc w Polityce o danych, mamy na myśli podane nam przez Was dane osobowe.

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem, czyli podmiotem, który decyduje jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest TARR Centrum Innowacyjności Sp. z o.o. (właściciel marki Exea) z siedzibą przy ulicy Włocławskiej 167 w Toruniu.

JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Nasz inspektor danych osobowych dostępny jest dla Ciebie pod adresem iod@exea.pl , możesz również napisać do nas na adres:

Exea Data Center
ul. Włocławska 167
87-100 Toruń

SKĄD MAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Otrzymaliśmy je podczas rejestracji przez Ciebie konta lub w momencie skorzystania przez Ciebie z naszego formularza zapytania. Tylko w momencie kiedy sam się do nas zgłosiłeś.

CZY MUSISZ PODAWAĆ NAM SWOJE DANE?

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale niektóre z Twoich danych mogą być niezbędne do zawarcia Umowy, regulaminu i prawidłowego świadczenia naszych usług, lub aby spełnić wymagania określone przepisami prawa których musimy przestrzegać lub procedur wewnętrznych wynikających z wdrożonych i funkcjonujących w Spółce systemów bezpieczeństwa.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, które są niezbędne do zawarcia umowy i wynikają z jej postanowień, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z naszych usług.

JAKIE JEST CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy i/ regulaminu zawartych z Tobą lub do kontaktu z Tobą jeśli zgłosiłeś się do nas za pośrednictwem strony www.exea.pl, w tym do:

 • umożliwienia świadczenia usługi za pośrednictwem panelu,
 • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy),
 • kontaktowania się z Tobą w celach wynikających z umowy (technicznych, zgłoszeń serwisowych, zgłoszeń wizyt przy twoim sprzęcie etc.),
 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • kontaktowania się z Tobą w celach i reklamacyjnych,
 • kontaktowania się z Tobą w celach podatkowych i rachunkowych,
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki.
Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies,
 • kontaktowania się z Tobą, w celach marketingowych,
 • przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji do czasu zamknięcia procesu rekrutacji na dedykowane stanowisko. Brak wyrażenia zgody skutkuje niemożliwością przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego,
 • rejestracji w celach bezpieczeństwa podczas dedykowanej wizyty w naszym Data Center, tylko na czas trwania twojej wizyty, dane podajesz osobiście wpisując je na specjalnym formularzu wizyty (tylko wersja papierowa),
 • przechowywania twojego wizerunku przez 7 dni w systemie kamer cctv, zawsze wtedy kiedy nas odwiedzisz w Data Center.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w wersji elektronicznej, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody. Jeżeli natomiast nie podasz swoich danych podczas wizyty w naszym Data Center i nie wyrazisz zgody na przechowywanie twojego wizerunku w systemie kamer cctv niestety nie będziemy mogli wpuścić Ciebie na obiekt.

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE?

Będziemy przetwarzać Twoje dane najkrócej, jak to możliwe. Dla poszczególnych przypadków czas przetwarzania danych jest następujący:

 • w przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie umowy, przetwarzanie będzie trwało dopóki trwa umowa oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń,
 • jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie dla określonego celu, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do czasu odwołania przez Ciebie zgody,
 • dane, które przetwarzamy w ramach realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu przetwarzać będziemy dopóki trwa ten interes,
 • dane przetwarzane w celu spełnienia przez nas obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa będziemy przetwarzać tak długo, jak wynika to z tych przepisów (np. Ustawa Prawo Telekomunikacyjne, Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną).

KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Nie udostępniamy Twoich danych osobom lub podmiotom trzecim. Nie przekazujemy Twoich danych do państw trzecich. Wyjątkiem od tej zasady są sytuacje, gdy udostępnienie jest konieczne w celu realizacji usługi. Odbiorcami Twoich danych mogą być dostawcy oprogramowania. Podane dane są niezbędne do realizacji usługi.

W szczególnych przypadkach Twoje dane mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym do tego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. organom ścigania, innym dostawcom usług płatniczych). Każdy wniosek o udostępnienie jest przez nas wnikliwie badany, a przekazanie danych następuje tylko w przypadku, gdy w wyniku tej analizy stwierdzimy, że istnieje ważna i skuteczna podstawa prawna do żądania ujawnienia tym podmiotom Twoich danych.

Jednocześnie musisz wiedzieć, że korzystamy z pomocy zewnętrznych podmiotów przy realizacji części zadań, np. obsługi kadrowej i księgowej, badań wstępnych i okresowych pracowników, ubezpieczenia pracowników. W takim przypadku powierzamy dane osobowe podmiotom podwykonawczym w określonym celu, nadal pozostając administratorem Twoich danych i odpowiadając za ich bezpieczeństwo.

JAKIE MASZ UPRAWNIENIA WOBEC SPÓŁKI W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH?

W związku z tym, że powierzasz nam swoje dane osobowe, mamy wobec Ciebie zobowiązania, które możesz egzekwować:

 • możesz żądać sprostowania danych: jeżeli zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • możesz żądać usunięcia danych: Twoje żądanie zostanie przez nas niezwłocznie spełnione, o ile do dalszego przetwarzania Twoich danych nie obligują nas przepisy prawa, z przepisów prawa nie wynika obowiązek, który musimy zrealizować, lub gdy Twoje dane osobowe nie są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Twoje dane zostaną usunięte jeżeli:
  • nie są już niezbędne do celów w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  • przetwarzaliśmy je na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, którą wycofałeś, a nie istnieje inna podstawa prawna przetwarzania danych,
  • wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w ramach realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu administratora, a jednocześnie nie zachodzą inne okoliczności, które usprawiedliwiają dalsze przetwarzanie danych,
  • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
  • dane osobowe muszą zostać usunięte ze względu na obowiązek wynikający z przepisów prawa,
 • możesz żądać ograniczenia przetwarzania danych: jeżeli zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: jeżeli przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony danych Osobowych.

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

POLITYKA COOKIES

Serwisy należące do Exea używają plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Korzystający z serwisu akceptujesz wykorzystanie mechanizmu. W każdym momencie możliwe jest wyłączenie mechanizmu cookies w przeglądarce. Serwisy należące do Exea korzystają z oprogramowania statystycznego analizującego ruch w serwisie. Korzystając z serwisów akceptujesz wykorzystanie oprogramowania.

Szukasz rozwiązań Enterprise?

Pozwól nam skontaktować się z Tobą.
Zostaw email lub telefon, nasz doradca odezwie się w ciągu 24 godzin.

Jesteś Klientem indywidualnym? Podwoimy Twoje pierwsze doładowanie cloud.

Bez kombinacji. Ot tak.

Załóż konto